කිරිබත්ගොඩ - මාකොල

Post On: 28 Dec 2022

Ref No: REF28-12-2022-2463

Views : 230

Location : Colombo / Kaduwela

Description

මාකොල y හන්දියට ආසන්නව පර්චස් 10 නව නිවස කාමර 4 ඔපිස් 1 බාත්රූම් 3 තාප්ප රිමෝට් ගේට්ටුව පිනිෂින් වහල අඩි 20 පාර වාහන 3 ඉඩ කිරිබත්ගොඩට කි.මි.3 විශාකා පාසලට මීටර් 300 සියල්ලෙන් අංගසම්පූර්ණයි ලක්ෂ 200 ආසන්නව 0718657176