කුරුණෑගල සාරවත් පො

Post On: 28 Dec 2022

Ref No: REF28-12-2022-2465

Views : 80

Location : Kurunegala / Kurunegala

Description

කුරුණෑගල බරන්දන රිදීගම-කැප්පිටිගල පාරේ කුඹුරුයායකට සහ වැවකට මායිම්වූ අක්කර 3 සාරවත් පොල් ඉඩම අක්කරය ලක්ෂ 60 බැගින් සාකච්ඡා කල හැකිය .0718657176