හෝමාගම - ගලවිලවත්ත

Post On: 29 Dec 2022

Ref No: REF29-12-2022-2467

Views : 84

Location : Colombo / Homagama

Description

හෝමාගම -ගලවිලවත්ත හයිලෙවල් පාරේ දෙවන හතරැස් ඉඩම පර්චස් 13 .2 නිවසක්ද සහිතව ඕනැම ව්‍යාපාරයකට- පදිංචියට-ආයෝජනයට සුදුසුයි.හයිවේ එන්ට්‍රන්ස් පෙනෙන දුරින් පර්චසය ලක්ෂ 30 කට ආසන්නව වටින නමුත් සාකච්ඡා කල හැකියි. කතාකරන්න 0718657176