මදුරන්කුලිය පොල් ඉ

Post On: 29 Dec 2022

Ref No: REF29-12-2022-2469

Views : 36

Location : Puttalam / Chilaw

Description

මදුරන්කුලිය නගරයේ සිට කි.මි.1 දුරින් ප්‍රධාන පාරක වරකට පොල් 7500 පමණ කැඩෙන අක්කර 10 පොල් ඉඩම පැවරුම් ඔප්පු අක්කරය ලක්ෂ 45 ආසන්න මිලකට සාකච්ඡා කල හැකියි. 0718657176