වරියපොල ගෙයත් සමග

Post On: 22 Mar 2020

Ref No: REF22-03-2020-247

Views : 158

Location : Kurunegala / Wariyapola

Description

වරියපොල පොල් ඉඩමක් විකිනීමට. පෙර්චෙස් 80 . නලජලය/විදුලිය/දුරකතන පසුකම් අත. මුලු ගණන ලක්ශ 95.ගෙයත් සමග