රබර් වත්ත නුවර පාර

Post On: 29 Dec 2022

Ref No: REF29-12-2022-2470

Views : 38

Location : Gampaha / Nittambuwa

Description

මහනුවර පාරේ පස්යාල වේවැල්දෙනිය අතර -රදාවඩුන්න සිට කාපට් පාර.කි.මි.1 දුරින් අක්කර 57 ආදායම් ලබන රබර් වත්ත සහ බංගලාව ස්ටෝරු දුම් ගෙවල් සියලු පහසුකම් සහිතව අක්කරය ලක්ෂ 50 ආසන්න මිලකට. 0718657176