අනුරාධපුර-කහටගස්ද

Post On: 29 Dec 2022

Ref No: REF29-12-2022-2471

Views : 34

Location : Anuradhapura / Kahatagasdigiliya

Description

අනුරාධපුර කහටගස්දිගිලිය සිට කාපට් පාර අයිනේ කිමි.2 මිහින්තලේට කි.මි.15 පර්චස් 160 (අක්කරයක්) කාමර 3 සාලය කුස්සිය බාත්රූම් සහිත නිවස සමග ලක්ෂ 45 ආසන්නව ස්වර්ණභූමි ඔප්පු - 0718657176