මත්තෙගොඩ කුඹුර සමග

Post On: 30 Dec 2022

Ref No: REF30-12-2022-2473

Views : 33

Location : Colombo / kottawa

Description

මත්තෙගොඩ නිවාස පාරේ කි.මි. 1 -1/2 පර්චස් 100 කුඹ්‍රර සමග පර්චස් 100 ඕවිට පොල් වගාව නිවසක් සාදාගැනීමට වුවද හැකිය.මේ ප්‍රදේශයේ ඉඩම් මිල අනුව ඉතාම ලාභදායී ලෙස ලක්ෂ 65 ආසන්නව - 0718657176