කිරිදිවැල පොල් ඉඩම

Post On: 30 Dec 2022

Ref No: REF30-12-2022-2474

Views : 26

Location : Gampaha / kirindiwela

Description

කිරිදිවැල නගරයේ සිට කි.මි.එකහමාරයි තැනිතලා පර්චස් 40 තැනිතලා පොල් ඉඩම පර්චසය ලක්ෂය බැගින්(සාකච්ඡා කල හැකිය) - 0718657176 - 0773920709