සාරවත් කුඹුර

Post On: 30 Dec 2022

Ref No: REF30-12-2022-2475

Views : 207

Location : Anuradhapura / Talawa

Description

අනුරාධපුර - තලාව හන්දියේ සිට මීටර් 800 සාරවත් කුඹුරු අක්කර දෙකහමාරයි ලක්ෂ 23 ආසන්නව (ප්‍රදාන ඔප්පු)