ඉංගිරිය වත්ත

Post On: 30 Dec 2022

Ref No: REF30-12-2022-2477

Views : 57

Location : Kalutara / Ingiriya

Description

ඉංගිරිය නගරයේ සිට බුලත්සිංහල පාර කි.මි.2 අක්කර 6 1/2 රබර් 3 තේ 1 පල දරන ගම්මිරිස් කුරුදු දැල් ගැසූ ඕකිඩ් හවුස් 2 ලක්ෂ 200 ආසන්න මිලකට සාකච්ඡා කල හැකිය. 0718657176