බත්තරමුල්ල-පැලවත්

Post On: 01 Jan 2023

Ref No: REF01-01-2023-2478

Views : 63

Location : Colombo / Battaramulla

Description

බත්තරමුල්ල පැලවත්තේ පිහිටි පර්චස් 8 1/2 ඉඩම සිට පැලවත්ත හන්දියටත් පාර්ලිමේන්තු පාරටත් ඇත්තේ මීටර් 250 පමණය .ඉහල වටිනාකමක් තිබුනද මෙය ලක්ෂ 300 කට පමණ මිලදි ගත හැකිය