ජයවඩනගම දෙමහල් නිව

Post On: 01 Jan 2023

Ref No: REF01-01-2023-2479

Views : 28

Location : Colombo / Battaramulla

Description

ජයවඩනගම නිවාස යෝජනා ක්‍රමයේ දෙමහල් නිවස කාමර 4 සාලය 2 පැන්ට්‍රි කෑම කාමරය බාත්රූම් 2 බැල්කනි 2 වෙනම ඇතුල්වීම වර්ග අඩි 1800 කුඩා ගෙවත්ත නවීකරණය කරන ලද නිවස ලක්ෂ 140 වුවත් සාකච්ඡා කල හැකියි. 0718657176