නකල්ස් සුපිරි ඉඩම

Post On: 02 Jan 2023

Ref No: REF02-01-2023-2480

Views : 119

Location : Nuwara Eliya / Nanuoya

Description

මනස්කාන්ත නකල්ස් කදුවැටියේ සංචාරක හෝටල් සහ බංගලා අතර මැදිවූ මේ සුපිරි ඉඩම වටිනාකමින් ඉහලයි.අඩු මිලට ගන්න පුලුවනි.කතාකරන්න 0718657176