අඩුමිලට නිවාස දෙකක

Post On: 02 Jan 2023

Ref No: REF02-01-2023-2481

Views : 30

Location : Colombo / Homagama

Description

මීගොඩ ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ සිට පාදුක්ක පාරේ මීටර් 500 දුරින් හැරී නිවාස දෙකක් තියනවා .ලක්ෂ 35 සහ 45 පැමිණ බලලම තීරණය කරන්න. 0718657176