මොරටුව හෝටලයක්

Post On: 02 Jan 2023

Ref No: REF02-01-2023-2482

Views : 123

Location : Colombo / Moratuwa

Description

මොරටුවට ආසන්නව පර්චස් 12 පිහිටි මේ හෝටලයේ සියලු බලපත්‍ර සහිතයි දෙමහල් කාමර 9 මුහුදු වෙරලට කිට්ටුව පාරවල් 3 කින් එන්න පුලුවන් ආදායම මසකට ලක්ෂයට වැඩියි .මිල ලක්ෂ 185 වුවත් සාකච්ඡා කරන්න පුලුවන්. 0718657176