පිටිපන නාගහවත්තේ

Post On: 24 Mar 2020

Ref No: REF24-03-2020-250

Views : 137

Location : Colombo / Homagama

Description

හෝමගම පිටිපන නාගහවත්තේ පෙර්චස් 27.5. නල ජලය/විදුලිය/දුරකතන පහසුකම් අත.
හෝමගම නගරයට කි මි 1/4 පිටිපන නගරයට මි 200.ලක්ශ 150 ඉක්මනින් විකුනයි