හෝමාගම-ගොඩගම නිවස

Post On: 04 Feb 2023

Ref No: REF04-02-2023-2500

Views : 29

Location : Colombo / Homagama

Description

ලයනල් ජයසිංහ මාවතේ හයිලෙවල් පාරට මීටර් 500 පර්චස් 20 කාමර 3 නිවස ලක්ෂ 120 මිල නියම කර ඇතිමුත් සාකච්ඡා කරන්න පුලුවනි. 0718657176