ඕනෑම කටයුත්තකට land for

Post On: 28 Mar 2020

Ref No: REF28-03-2020-256

Views : 184

Location : Monaragala / Kataragama

Description

කතරගම - තිස්සමහාරාම ප්‍රධාන පාරේ කතරගම සිට කි.මි. 3 දුරින් ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා අක්කර දෙතත හිස් ඉඩම ඕනෑම තටයුත්තකට සුදුසුයි.