කිතුල්ගලින් ඉඩමක්

Post On: 28 Mar 2020

Ref No: REF28-03-2020-257

Views : 144

Location : Kegalle / Kitulgala

Description

අවිස්සාවේල්ල- කිතුල්ගල ගගට මුහුණලා ඕනෑම කටයුත්තකට සුදුසු අක්කර දෙකක ඉඩමක් ලක්ෂ 300 කට
2 acres faced to kalani river from KITHULGALA suitale for any purpose 300 lks