ගම්පහ නගරයෙන්ම

Post On: 28 Mar 2020

Ref No: REF28-03-2020-258

Views : 159

Location : Gampaha / Gampaha

Description

ගම්පහ රෝහල සහ බණ්. විදුහල අසලින්ම දෙමහල් නිවස සමග පර්ග100 පර්චසය ලක්ෂ 6 බැගින් ප්‍රධාන පාරෙන් මි. 100