ගම්පහ ඉහල යාගොඩින්

Post On: 28 Mar 2020

Ref No: REF28-03-2020-259

Views : 146

Location : Gampaha / Gampaha

Description

ගම්පහ නගරයට සහ නුවර පාරට කි.මි.1 1/2 ඉහල යාගොඩ පර්චස් 25 පර්චසය ලක්ෂ 2 බැගින්