ඕනෑම කටයුත්තකට සුද

Post On: 28 Mar 2020

Ref No: REF28-03-2020-260

Views : 134

Location : Gampaha / yakkala

Description

යක්කල - කිරිදිවැල පාරේ කි.මි. 3 1/2 දුරින් පුධාන පාරේ සිට මි. 200 රබර් කොස් වගාව නිවාස 3 ක් සහික අක්කර 12 ඉඩම අක්කරය ලක්ෂ 50 බැගින් ඕනෑම කටයුත්තකට ව්‍යාපාරයකට සුදුසුයි.
12 acres with 3 houses 3 1/2 K.M from yakkala -kirundiwala main Rd 200 meters away for any purpose 50 lks per acre