පර්චස් 29යි. බෙන්තොට නගරයෙන් ඉඩමක්

Post On: 12 Jul 2021

Ref No: REF12-07-2021-1879

Views : 183

Location : Galle / Bentota

Description

#බැංකුවේ වටිනා
කමටත් අඩුවෙන්
#හිස් ඉඩමෙන් උනත්
මුදල් ඉපයීමට හැකි
ඉඩමකි
#ගාලු පාරට 50ම්ටර්
#සියලුම පහසුකම්
සහිතව
#සංචරක පුරවරයෙන්
#මුදල් හදිස්සියකට
විකිණීමට