ගන්න හිතෙන සිම් එක

Post On: 28 Jun 2020

Ref No: REF28-06-2020-308

Views : 108

Location : Gampaha / Ja-Ela

Description

📗ජාලය තුල අන්ලිමිටඩ් ඇමතුම් ..
📘අනෙකුත් සියලුම ජාල වලට විනාඩි 700 ක ඇමතුම් ...
📙දවල් රෑ බෙදෙන්නෙ නැති දවසේ ඕනෑම වේලාවක භාවිත කල හැකි 12 GB Any time data
📕ඕනෑම ජාලයකට Sms 300 ක්
📒නියමිත දිනට බිල් පත ගෙවූ පසු අමතර 5 GB නොමිලේ...
📗දිවයින පුරා නොමිලේ බෙදා හැරීම ...
📕📙📘 අමතන්න .....0759024179