පිරිත් සහිත බුදු ක

Post On: 06 Jul 2020

Ref No: REF06-07-2020-353

Views : 214

Location : Colombo / athurugiriya

Description

ඔබගේ නිවසේ දියුණුව උදා කර ගැනීමට නිවැරදිව සජ්ඣායනා කර ඇති මහානුභාව සම්පන්න පිරිත් දේශනාවන් සහිත අලංකාර බුදු මැදුරක්.
ඔබගේ මවට හෝ පියාට තෑග්ගක් වශයෙන් ලබා දීමට වඩාත් යෝග්‍යයි.
*වටිනා පිරිත් දේශනා රැසකින් සමන්විතයි.
*අලංකාර බුදුරැස් වළල්ලක් සහිතයි
*බුදු පිළිමයක් සහිතයි.
*USB පහසුකම් ඇත.
නොමිලේ නිවසටම ගෙන්වාගත හැක.