ගීතිකා සහිත සුරුවම

Post On: 07 Jul 2020

Ref No: REF07-07-2020-374

Views : 192

Location : Colombo / athurugiriya

Description

USB සහිතයි
ගීතිකා සහිතයි (පැය 4 ක පමණ)
සුරුවම සහ LED බල්බ් සහිතයි
නොමිලේ නිවසටම ගෙන්වාගත හැක