කුලියාපිටියේ සුපි

Post On: 29 Dec 2022

Ref No: REF29-12-2022-2468

Views : 170

Location : Kurunegala / Kuliyapitiya

Description

පන්නල පාරේ කි.මි 2 -1/2 පර්චස් 40 නිවස කාමර 4 බාත්රූම් 2 කෑම කාමර 2 වැරන්ඩාව සම්පූර්ණ ටයිල් පර් 20 සමග නිවස හෝ හිස් පර්.20 වශයෙන්ද ගත හැක.විශ්ව විද්‍යාලයට කාර්මික ව්ද්‍යාලයට ප්‍රධාන පාසල්වලට ඇවිදින දුරින්.සිසුන්ට නවාතැනක් වශයෙන් මාසයකට ලක්ෂයකට වඩා උපයාගත හැකිය.ලක්ෂ 300 ට වඩා වටී.මිල සාකච්ඡාවෙන් තීරණය කල හැකිය. 0718657176