සීදුව උදම්මිට පර්චස් 60 ක ඉඩම සමග අගනා නිවස විකිනී

Post On: 22 Jan 2022

Ref No: REF22-01-2022-2168

Views : 75

Location : Gampaha / Negombo

Description

සීදුව උදම්මිට පර්චස් 60 ක ඉඩම සමග අගනා නිවස විකිනීමට
1 පර්චසය ලක්ශ 4
පර්චස් 60
ඉඩ්මේ සිට සුපිරි වෙලදසැල් , බැංකු සහ පාසල් වලට දුර කිමි 1
කිමි 6.8 ජාඇල අධිවේගී පිවිසුමට
කිමි 5.8 රදොලුගම නිවාස සංකීර්නයට
කිමි 10.8 කටුනායක ජාතන්තර ගුවන් තොටුපොලට
කිමි 1.5 පුත්තලම - කොලඹ මාර්ගයට
කිමි 2 ගම්පහ - මීගමුව මාර්ගයට
කිමි 2 සීදුවට
නිදන කාමර 2
නාන කාමර 1
සාලය
කුස්සිය
කෑම කාමරය
ගබඩා කාමරය
ඉඩමේ
කොහොඹ
කර්තකොලොම්බන් අඹ
රට අඹ
පොල්
තැබිලි
වගා කර ඇත.
වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න
0718657176