ජාඇල පර්චස් 8 + 12 ඉඩම

Post On: 06 Jun 2020

Ref No: REF06-06-2020-281

Views : 229

Location : Gampaha / Ja-Ela

Description

පර්චස් 8 + 12 ප්‍රමාණය (මුළු ඉඩම පර්චස් 20 කි.)/කොටස් වෙන් වෙන්ව හෝ තනි ඉඩමක් වශයෙන් මිලදී ගත හැකිය. / ජා-ඇල නගර සභා බල ප්‍රදේශය තුළ පිහිටා ඇත. / කොළඹ මීගමුව ප්‍රධාන මාර්ගයට කි.මී. 1.2 / jaela k zoan එකට කි.මී. 1.2 / සියලු පහසුකම් සහිත නිස්කලංක පරිසරයකි / නිරවුල් ඔප්පු සහ අනුමත ඉඩම් සැලසුම් / පර්චසයක මිල රු. 330,000 (මිල ගණන් සාකච්චා කළ හැකිය) / විමසීම් 0718369464 / 0718476493