ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය කිරිදිවැල

Post On: 12 Feb 2022

Ref No: REF12-02-2022-2205

Views : 78

Location : Gampaha / pugoda

Description

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය
කිරිදිවැල - ගම්පහ පාරේ
කිරිදිවැල සිට කිමි 2
රදාවාන සිට හරස් පාරේ
මීටර් 500 කොස් දෙල් පොල් පලතුරු
වගා කල පර්චස් 46 සමතලා
ඉඩම නිවස පාරට මුහුනලා
කඩ කාමරය සහිතව ජල විදුලි පහසුකම්
ලක්ෂ 63 ආසන්න මිලකට
සින්නක්කර ඔප්පු
වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න
0718657176