නිවසක් මිලදී ගැනීම

Post On: 16 Dec 2022

Ref No: REF16-12-2022-2440

Views : 184

Location : Gampaha / Kelaniya

Description

සාමාන්‍ය තත්ත්වයේ හෝ නිවසක් ගම්පහ කැලණිය ආදි පෙදෙසකින් ලක්ෂ 50 කට අඩු මුදලකට කෙලින්ම මිලදී ගැනීමට අවශ්‍යයි.ඉඩම කුඩා වූවාට ප්‍රශ්නයක් නැත.හදිසියි