පන්නිපිටිය විද්‍

Post On: 26 Dec 2022

Ref No: REF26-12-2022-2454

Views : 26

Location : Colombo / kottawa

Description

පන්නිපිටිය විද්‍යාල හන්දියේ මහරගම-මාලබේ බස් පාරට සමීපව කාමර 3 බාත්රූම් සිවිලිම වට තාප්ප පදිංචි වියහැකි සාමාන්‍ය නිවස සමග පර්චස් 10 ලක්ෂ 155 ආසන්නව සාකච්ඡා කල හැකිය 0718657176