රත්නමාලී යන්ත්‍ර

Post On: 07 Jul 2020

Ref No: REF07-07-2020-375

Views : 149

Location : Colombo / athurugiriya

Description

රත්නමාලී යන්ත්‍රය
උදේ සවස බුදුන් වැදීමෙන් පසුව රත්නමාලා ගාථා හත්වර බැගින් කීමෙන් ඔබේ නිවසට කර්මාන්තශාලාට ආරක්ෂාව සැලසේ.සම්පත් උදා වේ.
ගෙන්වා ගැනීම සදහා කිසිදු අමතර ගාස්තුවක් අය නොකෙරේ.