කිරිබත්ගොඩ ට නුදුර

Post On: 06 Aug 2020

Ref No: REF06-08-2020-727

Views : 149

Location : Gampaha / Kelaniya

Description

සියලුම පහසුකම් වලින් සපිරි අංගසම්පූර්ණ annex එකක් කුලියට දීමට තිබේ .කිරිබත්ගොඩ ට අතේ දුරින්.