උසස් පෙළ ගිණුම්කරණ

Post On: 05 Aug 2020

Ref No: REF05-08-2020-716

Views : 169

Location : Colombo / athurugiriya

Description

A/L Accounting (Local Syllabus – Sinhala Medium) – 2021 / 2022
• Syllabus will be covered within appropriate time.
• Extra attention for weak student.
• Past papers and model papers are discussed.
• Simple method apply for teach to students.
• Over 3 year teaching experience
• Over 6 year practical experience
• Use practical accounting knowledge which was taken by working reputed companies
Classes
• A/L Accounting
• O/L Commerce
• O/L Mathematics
Class schedule
2.5 hour per week and 4 days for month (extra classes are conducted if needed)
Class type
• Individual class
• Group class
Conducting Area
• Colombo Area
• Online Classes – Island wide
Manoj Jayawardhana
BS.c Business Administration (Special)
උසස් පෙළ ගිණුම්කරණය - 2021 / 2022
• A/L ගිණුම්කරණය විෂය මුල සිට සරලවම උගන්වනු ලැබේ
• ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ උපාධිධාරියෙකු විසින් මෙහෙයවනු ලබයි
• නියමිත කාලය තුළ විෂය මාලාව ආවරණය කෙරේ.
• දුර්වල සිසුන් සදහා විශේෂ අවධානය සහ අමතර පංති.
• පසුගිය විභාග ප්‍රශ්නපත්‍ර හා ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡා කරනු ලැබේ.
• සරල ක්‍රම මගින් විෂය කරුණු අවබෝධකර දීම
• ලංකාවේ පිළිගත් ආයතනවල සේවය කිරීමෙන් ලද ගිණුම්කරණ දැනුම සිසුන්ට ලබා දීම.
• නිවසට පැමිණ තනි/ කුඩා කාණ්ඩායම් පන්ති පවත්වනු ලැබේ
• පසුගිය වසර 5 කට අධික විභාග ගැටළු සාකච්චා කිරීම
• ඕනෑම දැනුම් මට්ටමක සිටින ශිෂයයෙකුට වුවද විශිෂ්ඨ සමාර්ථ හිමි කර දීම
උගන්වනු ලබන විෂයන්
• ගිණුම්කරණය - උසස් පෙළ
• ගණිතය - සාමාන්‍ය පෙළ
• ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය - සාමාන්‍ය පෙළ

පන්ති පැවැත්වෙන ආකාරය
• තනි පන්ති
• කණ්ඩායම් පන්ති
පන්ති පවත්වන ප්‍රදේශ
• කොළඹ අවට
• Online Class - දිවයින පුරා
දැන්ම අමතා ඔබගේ වේලාවන් වෙන්කරවා ගන්න.
දේශක
මනෝජ් ජයවර්ධන