හෝමාගම පිටිපන නගරය

Post On: 24 Mar 2020

Ref No: REF24-03-2020-249

Views : 194

Location : Colombo / Homagama

Description

හෝමාගම පිටිපන නගරයෙන් පෙර්චෙස් 7 ඉඩමක් විකිනිමට. මී 100 පිටිපන නගරයට. මි 200 හෝමගම නගරයට. නල ජලය,විදුලිය,දුරකතන පසුකම් ඈත. පනගොඩ දුම් රිය ස්තානයට මි100.පෙර්චෙස් 1 ලක්ශ 4 සිට.