කඩවත-රාගම පරෙ Land for Sale

Post On: 25 Mar 2020

Ref No: REF25-03-2020-253

Views : 141

Location : Gampaha / Gampaha

Description

ඩෙලපු හන්දියට මි200.කඩවත-රාගම පරෙ. වලිපිල්ලෑවෙ , පෙර්චෙස් 40 , පෙර්චෙස් 1 ලක්ශ61/2 සිට, බස් පරට මුහුනලා අඩි 20 පාර, වතුර ලයින් / ව්දුලිය සියලු පහසුකම්, වට තාප්ප බෑද ඈත.