නිවස සමග බෝඩිම මාල

Post On: 04 Feb 2023

Ref No: REF04-02-2023-2499

Views : 92

Location : Colombo / Malabe

Description

මාලබේ කිට්ටුවෙන් හා තවත් ප්‍රධාන ස්ථාන ආසන්නව ඇති මේ සිව්මහල් ගොඩනැගිල්ලේ කාමර 5 ක නිවසක්ද සියලු පහසුකම් සහිත බෝඩින් කාමර 10 ක්ද තියනවා මාසික ආදායම ලක්ෂ 5 නට වැඩියි.පර්චස් 10 කෝටි 9 1/2 පමණ මිල වුවත් සාකච්ඡා කරන්න පුලුවනි. 0718657176