හෝමාගම පිටිපනින් නිවසක්

Post On: 05 Jul 2021

Ref No: REF05-07-2021-1797

Views : 758

Location : Colombo / Homagama

Description

හෝමාගම පිටිපනින් අගනා නිවසක්
15 පර්චස්
නිදන කාමර 3
නාන කාමර 2
සාලය
කුස්සිය
පිරිසිදු ඔප්පු
උඩු මහල ඇනෙක්ස් එකක් ලෙසද පාවිච්චි කල හැක.
පිටිපනට කිමි 1.3
හෝමාගමට කිමි 2.3
මහින්ද රාජපක්ශ පාසල / හරිත සරසවිය සමීපයේ
පරීකෂාවෙන් පසු ඔබේ මිල ගනන් ඉදිරිපත් කරන්න