ගම්පොලින් අගනා ගෙයක් සමග ඉඩමක්

Post On: 07 Jul 2021

Ref No: REF07-07-2021-1811

Views : 244

Location : Kandy / Gampola

Description

ගම්පොළ සිට 5km පර්චස් 18.සාදා නිම කර ඇති නිවස විකිණීමට.පිරිසිදු ඔප්පු
0778234777