කොටිකාවත්තේ දෙමහල් නිවසක්

Post On: 09 Jul 2021

Ref No: REF09-07-2021-1849

Views : 240

Location : Colombo / Wellampitiya

Description

කොටිකාවත්තේ දෙමහල් නිවසක් විකීණීමට
පර්චස් 8.8
නිදන කාමර 5
නාන කාමර 3
මුළුතැන්ගෙවල් 2
විශාල ප්‍රමාණයේ විසිත්ත කාමර 2
විවෘත වැරෙන්ඩා 2
වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම
වැඩිම ඉල්ලුමට ...