කඩවතින් අගනා ඉඩමක්

Post On: 12 Jul 2021

Ref No: REF12-07-2021-1875

Views : 240

Location : Gampaha / Kadawatha

Description

කඩවත නගරයේ සිට 800 මී
18පර් 1ප= 660000/=
මුලු මුදල 11,880,000/=
Clear document