අවිස්සාවෙල්ලෙන් අගනා ඉඩමක්

Post On: 15 Jul 2021

Ref No: REF15-07-2021-1905

Views : 202

Location : Colombo / Avissawella

Description

අක්කර 5
අවිස්සාවේල්ල කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයට 3km
සින්නක්කර ඔප්පු, නිස්කලංක පරිසරය
ඉඩමට පාර තියෙනවා
අක්කර 1ක් ලක්ශ 15
විස්තර සදහා දුරකතනය හරහා පමනක් සම්බන්ද වන්න