ඕනෑම කටයුත්තකට

Post On: 28 Mar 2020

Ref No: REF28-03-2020-261

Views : 181

Location : Ratnapura / Ratnapura

Description

රත්නපුර - කොළබ පුධාන පාරට මුහුණලා රත්නපුර සිට කි.මි. 5 දුරින් හිදැල්ලන අක්කරයක ඉඩමෙන් පාරට අඩි 70 මූණත ව්‍යාපාරික ගොඩනැගිල්ල සහිත පර්චස් 40 ක් පර්චසය 12 1/2 බැගින් හෝ අක්කරයම ගන්නවානම් ඊට වඩා අඩුවෙන්
1 acre or 40 perchas faced to Rathnapura - colombo main Rd 5 K.M from Rathnapura